Weekly 150

English Translation Below

Xin chúc mừng!! Chào mừng bạn đến với Bàn Jackpot Hốt Hụi Hàng Tuần Trao Thưởng $150!!

Xin hãy đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu. Thứ tự chơi sẽ từ người chơi cao điểm nhất xuống người thấp điểm nhất.

Có một chip Jackpot trên bàn chơi và mỗi người sẽ có 2 lựa chọn trên bàn.

Người chơi có 12 giờ để chọn hoặc sẽ bị mất quyền lựa chọn. Người chơi có 12 giờ để dùng biểu tượng của họ nếu không sẽ mất biểu tượng. Nếu bất kỳ người chơi nào tìm thấy chip Jackpot $150 họ sẽ chiến thắng.

Trò chơi có kết quả sau khi mỗi người chơi đã lựa chọn.

Nếu jackpot đã có người thắng thì các người chơi có thể sử dụng bất kỳ biểu tượng nào của họ.

Liên hệ với chúng tôi tại prize@tapchipm.com để nhận phần thưởng.

Congratulations!! Welcome to the Hốt Hụi $150 Weekly Jackpot Board Giveaway!!

Please login with the username and password that you use on our mobile app. Playing order goes from who had the highest to    lowest score.

There is one Jackpot chip on the board and each player will get 2 picks from the board.

Players have 12 hours to make their picks or the picks are forfeited. Players have 12 hours to play their symbols or the

symbols will be forfeited. If any player finds the Jackpot chip then the $150 jackpot is won.

Game concludes after each player has made their picks.

If jackpot is won then players can play any of their symbols.

Contact us at prize@tapchipm.com to claim prize.